Zákony z oboru VaK

89/2012 Občanský zákoník
262/2006 Zákoník práce
309/2006 Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
254/2001 Vodní zákon
274/2001 Zákon o vodovodech a kanalizacích
258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví
224/2015 Zákon o prevenci závažných havárií
350/2011 Chemický zákon
133/1985 Zákon o požární ochraně
541/2020 Zákon o odpadech
542/2020 Zákon o výrobcích s ukončenou životností
477/2001 Zákon o obalech
201/2012 Zákon o ochraně ovzduší
73/2012 Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a F-plynech
76/2002 Zákon o integrované prevenci
100/2001 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
167/2008 Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
183/2006 Stavební zákon
134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek
256/2013 Katastrální zákon
458/2000 Energetický zákon
406/2000 Zákon o hospodaření  energií
505/1990 Zákon o metrologii
240/2000 Krizový zákon
361/2000 Zákon o provozu na pozemních komunikacích
56/2001 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla