Publikace

Monitoring v městském odvodnění Část II. – Měření úrovně hladiny a průtoku

Příručku vydal SOVAK ČR ve spolupráci s komisí metrologie SOVAK ČR. V devíti kapitolách publikace shrnuje dostupné informace o měření úrovně hladin, hloubky proudu, rychlosti, průtoku a proteklého objemu pro účely městského odvodnění s cílem přispět k sjednocení postupů a metod jejich měření. Z hlediska aplikace se příručka zabývá zejména měřením ve stokových sítích a na čistírnách odpadních vod. Většina uvedených postupů a principů může být použita i pro měření na drobných vodních tocích, kde je nutno přihlédnout k místním podmínkám.

Příručka provozovatele čistírny odpadních vod – 4. aktualizované vydání

4. aktualizované vydání Příručky provozovatele čistírny odpadních vod

Příručku zpracoval na základě textů předchozích vydání kolektiv autorů:

Richard Bábíček, Jindřich Bernard, Filip Harciník, Václav Hošek, Pavel Král, Jiří Kučera, Eva Mlejnská, Zdeněk Polák, Jindřich Procházka, Lenka Procházková, Zdeněk Strnad, Petr Sýkora, Kateřina Tebichová, Jan Vilímec, Filip Wanner, Zdeněk Zelený

Příručka provozovatele stokové sítě – 3. aktualizované vydání

Tématy, kterými se příručka zabývá, jsou koncepce pro návrhy stokových sítí, soustavy a systémy stokových sítí, navrhování sítí, hydraulika stok, čerpání, materiály a konstrukce stok, objekty na síti, stavba a zakládání, opravy, dokumentace a evidence, provozní činnosti, kontrola, revize, průzkum a měření na síti, investiční výstavba, právní předpisy, BOZP a PO. Text je doplněn o výkresy, schémata, grafy, provozní řád stokové sítě a další.

DVD - Pracuj správně. Těžká práce pro anděla aneb Riziko povolání. Těžká práce pro Anděla III.

Prostřednictvím nepoučitelného pana Nováka a jeho strážného anděla jsou humornou a přitažlivou formou demonstrovány základní předpisy bezpečnosti práce v oboru vodovodů a kanalizací. 

Právní prostředí vodárenských společností od 1. 1. 2014

Příručka je přehledným průvodcem právním prostředím společností VaK po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014. Jedná se o metodickou pomůcku, kterou lze modifikovat podle potřeb jednotlivých společností. Autorský kolektiv z řad členů právní komise SOVAK ČR pod vedením JUDr. Josefa Nepovíma zpracoval vzorový materiál, který zahrnul celkovou právní úpravu dané problematiky.

Příručka provozovatele úpravny pitné vody

Teoretické základy hydrauliky, hydrochemie, hydrobiologie a radiologie, technologické procesy při úpravě povrchových a podzemních vod, objekty pro jímání podzemní vody, stavební části a technologické vybavení ÚV včetně kalové koncovky, provozování, obsluha a řízení procesů, měření a měřidla průtoků používaných médií, kontrolní mechanismy jakosti jednotlivých stupňů a výsledného produktu, monitoring regulace a dispečink, provozní dokumentace a evidence, ekonomika ÚV, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, právní předpisy.

Příručka provozovatele vodovodní sítě

Koncepce zásobování spotřebišť vodou, spotřeba vody, rozvodné sítě, trubní materiály, armatury, vodoměry, jímání vody, objekty na síti, přípojky, čerpadla a čerpací stanice, ochrana potrubí, výstavba, opravy a rekonstrukce vodovodních sítí, dokumentace a evidence, provozní činnosti, kontrolní činnost, ztráty vody, investiční výstavba, právní předpisy, účetnictví a ceny vody, BOZP PO a komunikace s odběrateli. V přílohách jsou uvedeny vzory výkresů, formulářů výkazů a bohatý přehled literatury.

Monitoring v městském odvodnění – část I. – Dešťové srážky

Publikace shrnuje dostupné informace o měření srážek pro účely městského odvodnění s cílem sjednocení postupů a metod měření. Z obsahu: v první části publikace je popis základních úloh městského odvodnění s definováním požadavků na srážková data, včetně typů srážkoměrů a měření srážek pomocí meteorologických radarů. V další části publikace je popsán způsob propojení jednotlivých měřících míst včetně sběru dat, jejich kontroly, vyhodnocení a archivace. 

Převod infrastrukturního majetku vodovodů nebo kanalizací

Soubor vzorových dokumentů včetně komentářů je metodickou pomůckou pro vlastníky vodárenské infrastruktury pro převody infrastrukturního majetku formou vkladu do základního kapitálu vodárenských vlastnických společností především akciového typu.

Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody

V českém překladu knihu v roce 2014 vydal Státní zdravotní ústav ve spolupráci se SOVAK ČR. Účelem knihy je předat dětem zábavnou formou základní poznatky o významu vody, o koloběhu vody, o hygieně pitných a rekreačních vod a čištění odpadních vod.

Čerpadla (vodárenství a kanalizace)

Předkládaná odborná kniha pojednává o hydrodynamických čerpadlech, která jsou  dominantním řešením ve vodárenství a kanalizaci. Podává celkový přehled o čerpadlech ve vazbě na obecné problémy proudění, kvalitu a znečištění čerpaného média a na využití charakteristických závislostí. Upozorňuje na projekční a provozní souvislosti a možnosti uplatnění variant konstrukčního řešení a zlepšení provozních vlastností čerpadel. Podávaná problematika vychází z praktických potřeb vodárenského a kanalizačního provozu.

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích

Třetí přepracované a aktualizované vydání sborníku je důležitým pomocníkem při zajišťování náročných úkolů bezpečnosti práce v organizacích vodovodů a kanalizací. Nezbytná pomůcka a návod pro každého, kdo se zabývá touto problematikou.

Vodovodní přípojky

Metodická příručka zahrnuje základní požadavky legislativy a technických norem na výstavbu vodovodních přípojek. Je určena především pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury, obce, provozovatele, stavebníky a potencionální odběratele.

Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací

Zásady přístupu k rozhodování o způsobu sanace vodovodních a kanalizačních řadů a k přípravě projektů s použitím bezvýkopových technologií; průzkumy horninového prostředí, diagnostika a inspekce potrubí; klasifikace bezvýkopových technologií; výběr optimální varianty bezvýkopové technologie; hygienická rizika a podmínky pro aplikace bezvýkopových technologií; bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, nakládání s azbestem; zkušenosti provozovatelů a vlastníků VaK při použití BT; přehled  technických norem; firmy podnikající v oboru bezvýkopových techn

Tvorba suspenze při úpravě vody – Teorie a praxe

Publikace popisuje chemické složení a vlastnosti anorganických a organických znečišťujících příměsí nejčastěji se vyskytujících v povrchových vodách i činidel používaných při úpravě vody. Pojednává o působení přitažlivých a odpudivých sil mezi částicemi těchto příměsí a činidel při jejich vzájemném kontaktu. Zabývá se mechanizmy destabilizace a průběhem agregačních procesů a uvádí základní přehled zařízení využívaných k homogenizaci destabilizačních činidel a k tvorbě suspenze (agregaci).