SOVAK ČR v EurEau

EurEau (EVROPSKÝ SVAZ NÁRODNÍCH ASOCIACÍ DODAVATELŮ VODY A POSKYTOVATELŮ ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD) funguje již od roku 1975, kdy se zabývala především pitnou vodou. Od roku 1998 se svaz zabývá i vodou odpadní. Aktuálně sdružuje 34 členů z 29 členských států EU.

SOVAK ČR je řádným členem této evropské vodohospodářské asociace EurEau od roku 2006, tedy již 18 let. Fungování EurEau je zajištěno prostřednictvím následujících orgánů:

 • Představenstvo a valná hromada (GA)
 • Komise pro pitnou vodu (EU1)
 • Komise pro čištění odpadních vod (EU2)
 • Komise pro legislativu a ekonomiku (EU3)

Tyto orgány zajišťují vydávání stanovisek k legislativním materiálům vydávaných nebo revidovaných Evropskou komisí pro oblast vodního hospodářství a jejich konzultaci a distribuci na úrovni národních asociací. Oficiální stanoviska EurEau jsou pak předávána odpovědným zaměstnancům na klíčových direktoriátech Evropské komise. Dále jsou prostřednictvím EurEau vydávány publikace zahrnující odborné postupy a návody, datové sady, a jsou poskytovány konzultační služby.

10 hlavních cílů, které organizace aktuálně zastává jsou:

 • Ochrana vody jako zranitelného zdroje
 • Vytvoření účinné strategie pro minimalizaci přítomnosti mikropolutantů v životním prostředí
 • Zvýšení veřejného porozumění vodohospodářství
 • Reakce na rostoucí dopad změny klimatu na vodu
 • Dát vodě její hodnotu v oběhovém hospodářství
 • Zvýšení účinného využívání zdrojů ve vodohospodářství
 • Podpora udržitelného hospodářského růstu a vytváření pracovních míst
 • Stanovení správné ceny za vodohospodářské služby
 • Nastavení dlouhodobé správy majetku v rychle se měnícím prostředí
 • Posílení odolnosti vodohospodářské služby vůči bezpečnostním rizikům

Výroční zpráva EurEau za rok 2021

Archiv zpráv z EurEau 2015–2020 naleznete zde. Aktuální zprávy jsou od 29. 3. zveřejňovány v následující tabulce.

Datum zveřejnění Zápisy z EurEau v roce 2023
10. 7. 2024 Zpráva z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 konané dne 13.–14. 6. 2024 v Den Haagu
13.–14. 6. 2024 Zápis z jednání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku EU3 konané dne 13.–14. 6. 2024 ve Vídni
23.–24. 5. 2024 Zápis z jednání valné hromady a představenstva EurEau ve dnech 23.–24. 5. 2024 v Bělehradě
22. 2. 2024 Zápis z jednání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku EU3 konané dne 22. 2. 2024 online
30.–31. 1. 2024 Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 ve dnech 30.–31. 1. 2024 online
15.–16. 2. 2024

Zpráva z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 konané dne 15.–16. 2. 2024 online

15. 11. 2023 Zápis ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 konané ve dnech 5.–6. 10. 2023 v Brescii
15. 11. 2023 Zápis ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 konané ve dnech 12.–13. 10. 2023 v Lucembursku
15. 11. 2023 Zápis z jednání valné hromady a představenstva EurEau ve dnech 26.–27. 10. 2023 v Ljubljani
10. 7. 2023 Zápis z jednání valné hromady a představenstva EurEau ve dnech 25.–26. 5. 2023 v Praze
27. 6. 2023 Zápis ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 konané ve dnech 15. a 16. 6. 2023 v Tallinu
19. 6. 2023 Zápis z jednání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku EU3 konané ve dnech 8.–9. 6. 2023 v Bruselu
29. 3. 2023 Zápis ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 konané ve dnech 6. a 7. 2. 2023 online
29. 3. 2023 Zápis ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 konané ve dnech 2.–3. 2. 2023 online
29. 3. 2023 Zápis z jednání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku EU3 konané ve dnech 23.–24. 2. 2023 online

 

Slovníček (EurEau Dictionary)

Legislativa
Zkratka Anglický termín Český název
DWD Drinking Water Directive Směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě
SUPD Single use Plastic Directive Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
IED Industrial Emission Directive Směrnice o průmyslových emisích
BWD Bathing Water Directive Směrnice o řízení jakosti ke koupání
WFD Water Framework Directive Rámcová směrnice o vodách
UWWTD Urban Wastewater Treatment Directive Směrnice o čištění městských odpadních vod
SSD Sewage Sludge Directive Směrnice o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství
Water Reuse Regulation on minimum requirements for water reuse Nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody
E-PRTR European Pollutant Release and Transfer Register Nařízení o zřízení evropského registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice
CLP Regulation The Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation Nařízení o  klasifikaci, označování a balení látek a směsí
GWD Groundwater Directive Směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu
EQSD Environmental Quality Standards Directive Směrnice o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky
EED Energy Efficiency Directive Směrnice o energetické účinnosti
RED II Renewable Energy Directive Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti
NISD (NIS2D) Network and Information Security Directive Směrnice o  opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů
RCED Resilience of Critical Entities Directive Směrnice o posílení odolnosti kritických subjektů

 

Odborné termíny
Zkratka Anglický termín Český název
OECD WGI OECD Water Governance Initiative OECD Iniciativa pro správu vodních zdrojů
WFD JWG EurEau WFD Joint Working Group Společná pracovní skupina EurEau pro Rámcovou směrnici o vodách
PPP Polluters Pays Principle Princip znečišťovatel platí
CaS Control at Source Kontrola u zdroje
EPR Extended Producer Responsibility Rozšířená zodpovědnost výrobce
IAS Individual Systems or Other Appropriate Systems Individuální nebo jiné vyhovující systémy (viz UWWTD)
SWO Storm Water Overflows Odlehčovací komory jednotné kanalizace
WTP Water Treatment Plant Úpravna vody
WWTP Wastewater Treatment Plant Čistírna odpadních vod
GHG Greenhouse Gasses Skleníkové plyny
PFAS Per- and polyfluoroalkyl substances Per- a polyfluoroalkylované látky
EDS Endocrine disruptors Endokrinní disruptory (viz CLP regulation)
PMT Persistent, mobile, toxic Perzistentní, mobilní, toxický (viz CLP regulation)
vPvT Very persistent very toxic Velmi perzistentní velmi toxický (viz CLP regulation)
PBT Persistent, bioaccumulative, toxic Perzistentní, bioakumulativní, toxický (viz CLP regulation)
vPvB Very persistent very bioaccumulative Velmi perzistentní velmi bioakumulativní (viz CLP regulation)

 

Aktivity SOVAK ČR v EurEau
Od roku 2006 je SOVAK ČR řádným členem EurEau. SOVAK ČR je v roce 2020 v představenstvu a odborných komisích EurEau zastupován následovně:

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM.

Představenstvo a valná hromada:
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM. (Veolia Holding Česká republika, a.s., člen představenstva SOVAK ČR)

Ing. Radka Hušková

Komise pro pitnou vodu (EU1):
Ing. Radka Hušková (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)

Ilustrační podobenka

Komise pro pitnou vodu (EU1):

Ing. Václav Hošek (Energie AG Kolín a.s).

Ilustrační podobenka

Komise pro čištění odpadních vod (EU2):

Ing. Marcela Zrubková, Ph.D. (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)

Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Komise pro čištění odpadních vod (EU2):
Ing. Filip Wanner, Ph.D. (do 30. 9. 2019 SOVAK ČR, nyní Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.)

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D.

Komise pro legislativu a ekonomiku (EU3):

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D. (SOVAK ČR)

Ing. Martin Vaníček

Komise pro legislativu a ekonomiku (EU3):

Ing. Martin Vaníček (Královehradecká provozní, a.s., člen ekonomické komise SOVAK ČR