Profil SOVAK ČR

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

SOVAK ČR byl původně založen zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 23. listopadu 1989 v Kutné Hoře jako zájmové sdružení právnických osob, působících v oboru vodovodů a kanalizací, zaregistrováno bylo ke dni 12. 11. 1992 v Praze. S účinností ke dni 1. 6. 2016 se v souladu s občanským zákoníkem změnila jeho právní forma na spolek.

Orgány SOVAK ČR jsou: valná hromadapředstavenstvo a kontrolní komise a ředitel, který je zároveň ze stanov členem představenstva. SOVAK ČR si dále vytváří pro plnění svých funkcí jako poradní orgány odborné komise. Výkonným orgánem je kancelář SOVAK ČR.

SOVAK ČR sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je:

  •  zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiná likvidace odpadních vod, zajišťované vlastníky, správci či provozovateli vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a přímo související vodohospodářské infrastruktury;
  •  rozvoj nebo výstavba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;
  • spolupráce s oborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

SOVAK ČR dále sdružuje vybrané fyzické osoby, které splní podmínky pro čestné členství.
V současné době má SOVAK ČR 116 řádných členů a 129 členů přidružených.

Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a 98 % těchto odpadních vod čistí.