Pokyny autorům

Příspěvky do časopisu Sovak přijímáme pouze v elektronické podobě.

Rozsah článku není limitován, neměl by však překročit 10 stránek rukopisu v PC.

Kromě běžného použití textového editoru (Word, Open Office) článek nijak graficky neupravujte. Jeho výsledná podoba v časopise bude po zlomu do více sloupců zcela jiná. Vždy počítejte s tím, že se přílohy oddělí od textu. Jen výjimečně bude možno obrázek, graf nebo tabulku umístit tam, kde se o nich píše. Často je nelze umístit ani na stejnou stránku.

Přílohy proto vždy očíslujte, samostatnými číselnými řadami obrázky, grafy a tabulky, a v textu pak na ně uvádějte odkazy. Seznam názvů obrázků, grafů, tabulek či jiných příloh pak uveďte za textem článku.

Přílohy nevkládejte do textového dokumentu, ale zašlete je samostatně.

Přílohy zasílejte vždy v původním formátu tak, jak jste je vytvořili nebo získali. Fotografie jako .jpg nebo .tif, tabulky a grafy v původním formátu Excelu, Open Office nebo jiného tabulkového procesoru atd. Technickou kvalitu příloh volte co co nejlepší, fotografie nezmenšujte a nesnižujte jejich rozlišení. V případě větších dat lze příspěvek rozložit do více e-mailů, respektive využít pro jejich zaslání některou z bezplatných webových služeb, či zaslat data na vhodném nosiči. V případě potřeby doporučujeme postup konzultovat.

Za původnost příspěvků a pravdivost a přesnost v nich uvedených údajů a informací ručí autor.

Přijaté příspěvky jsou honorovány.

Příspěvky zašlete mailem na adresu redakce@sovak.cz


Průběh recenzního řízení

Vybrané a redakční radou přijaté doporučené původní vědecké články či přehledové statě procházejí externím recenzním řízením. Tyto články jsou postoupeny nejméně dvěma nezávislým recenzentům, kteří k němu vyhotoví recenzní posudek a doporučí článek k otištění beze změny, s dílčími úpravami, zásadními úpravami, nebo jej nedoporučí. Autor je na základě těchto připomínek osloven k vyjádření a k jejich zapracování.

Všechny dotazy k problematice publikování v časopise Sovak Vám ráda zodpoví šéfredaktorka časopisu.

Mgr. Radka Hrdinová,
šéfredaktorka 
tel.: 601 374 720
hrdinova@sovak.cz