Odborné komise představenstva SOVAK ČR

SOVAK ČR má v současné době 15 odborných komisí: BOZP, ekonomickou, GIS, laboratoří, metrologie, právní, pro bezpečnost vodohospodářské infrastruktury, pro ČOV, pro oblast energií, pro rozvoj lidských zdrojů, pro technickou normalizaci, pro úpravny vody, pro vlastníky infrastrukturního majetku, provozu kanalizací a provozu vodovodů. V případě dotazů na komise kontaktujte Ing. Zuzanu Jonovou na sovak@sovak.cz.

Základní činnost odborných komisí:

 • rozšiřování znalostí z provozu, oprav a rekonstrukcí či modernizací vodárenských a kanalizačních zařízení,

 • výměna zkušeností odborníků provozních a vlastnických společností vodovodů a kanalizací,

 • spolupráce s dalšími OK např. při zavádění nových technik a technologií,

 • prosazování a vysvětlování nových legislativních norem (zákonů, vyhlášek a metodických pokynů apod.) a norem ISO a EU,

 • odpovědi na konkrétní dotazy členů SOVAK ČR.

 

Nástroje realizace činností odborných komisí:

 • pořádání seminářů nebo školení za účasti odborníků ze širokého spektra institucí (MŽP ČR, MZe ČR, VŠ, SŠ, inženýrské organizace, výrobní a dodavatelské firmy apod.,

 • organizování studijních cest do zahraničí na zajímavá moderní zařízení vodovodů a kanalizací,

 • setkávání odborných skupin s návštěvou technických novinek za účasti dodavatelských subjektů,

 • využívání možností časopisu Sovak pro šíření zkušeností,

 • společné návštěvy odborných výstav a veletrhů (VODOVODY-KANALIZACE, INVEX, WASSER Berlin aj.)

Komise představenstva SOVAK ČR bezpečnost a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, bezpečnost vodohospodářské infrastruktury, ekonomickáGIS, laboratoří, metrologie, právní, pro čistírny odpadních vod, energetická, pro rozvoj lidských zdrojů, pro technickou normalizaci, pro úpravny vody, pro vlastníky infrastrukturního majetkuprovozu kanalizací, provozu vodovodů.

Podrobnější představení komisí představenstva SOVAK ČR včetně odpovědi předsedů komisí na otázku Můžete vyzdvihnout jednu věc za doby Vašeho působení v komisi, která se podařila, nebo ji považujete za významnou pro obor vodovodů a kanalizací, či jen zajímavou z Vašeho pohledu?" naleznete zde.

 

Komise BOZP

 • metodická činnost pro oblast BOZP
 • zpracování výkladů aktualizované legislativy pro aplikaci do vodárenství
 • sledování legislativy v oblasti BOZP a pomoc při zavádění do praxe
 • poskytování odborných vyjádření v oblasti BOZP a PO pro členy SOVAK ČR

Předseda: Bc. David Kadeřábek – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 

Seznam členů v komisi (12)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise BOZP a PO.

BOZ PO jako součást provozních řádů
Pracovní postupy naleznete zde  
Právní předpisy a normy vztahující se k problematice pracovních činností ve vodárenství a vztahující se k práci se sborníkem
Pokyny pro práci s azbestem

Komise ekonomická

 • spolupráce na přípravě nového CV pro období 2027 a dále a další nové legislativě v oblasti ekonomické
 • odborná stanoviska k problematice finanční, cenové a daňové
 • zpracování odpovědí na odborné dotazy pro členy SOVAK ČR
 • analýza dopadů nově přijatých legislativních dokumentů
 • příprava námětů k řešení pro obor regulace MZe
 • sjednocování používaných ekonomických postupů mezi členy SOVAK ČR

Předseda: Ing. Stanislav Váňa – ČEVAK a. s.

Seznam členů v komisi (22)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a prezentace. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise ekonomické.


Komise GIS

 • problematika realizace a provozování geografických informačních systémů (GIS) ve vodárenských společnostech
 • připomínkování návrhů legislativy a technických norem souvisejících s oblastí působnosti komise
 • další možnosti využívání dat evidovaných ve vodárenských GIS systémech (vyjadřování, modelování …)
 • kooperace GIS s ostatními komponentami podnikových informačních systémů vodárenských společností (evidence majetku, řízení údržby …)
 • problematika CAD a BIM
 • problematika informačního systému Digitální mapy veřejné správy
 • problematika sdílení geografických dat a čerpání geografických dat z veřejných zdrojů

Předseda: Mgr. Ivan Bayer – Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Seznam členů v komisi (19)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise GIS.


Komise laboratoří

 • zavádění nové legislativy v oblasti sledování kvality vod do praxe provozních laboratoří 
 • spolupráce na dokončení implementace směrnice EU pro pitnou vodu
 • spolupráce na metodice k rizikové analýze povodí
 • organizace vzdělávání pro střední personál laboratoří
 • novely právních předpisů pro pitnou i odpadní vodu
 • novely norem v souvislosti s pitnou a odpadní vodou
 • součinnost při realizaci a tvorbě Národního akčního plánu k udržitelnému používání pesticidů
 • podíl na přípravě srovnání laboratoří, které provádí analýzu PFAS

Předsedkyně: Ing. Radka Hušková – Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Seznam členů v komisi (18)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a prezentace. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise laboratoří.


Komise metrologie

 • podíl na přípravě novel zákona, vyhlášek a při zpracování metodických pokynů v oblasti metrologie 
 • zpracování stanovisek k odborné problematice
 • sledovat vývoj v oblasti smart meteringu
 • v rámci meziresortní pracovní skupiny s MZe, MŹP, SFŽP ČR a MF přispívat k implementace právních předpisů – Green Deal

Předseda: Ing. Petr Sýkora, Ph.D. – Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Seznam členů v komisi (16)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a prezentace. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise metrologie.


Komise pro bezpečnost vodohospodářské infrastruktury

Seznam členů v komisi (5)
Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise.


Komise pro ČOV

 • sdílení zkušeností o přípravě na dopady nové směrnice o čištění městských odpadních vod
 • připomínkování návrhů legislativy a technických norem
 • předávání zkušeností členů komise na vybraná provozní témata
 • diskuse dobré praxe modernizací a rekonstrukcí čistíren odpadních vod
 • nová technologická opatření v oblasti čištění odpadních vod
 • sledování problematiky čistírenských kalů

Předseda: Ing. Josef Máca, Ph.D. – VODÁRNA PLZEŇ a. s. 

Seznam členů v komisi (23)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a prezentace. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání pro čistírny odpadních vod.


Komise energetická

 • připomínkování nové legislativy v oblasti energetiky a její zavádění  do praxe (zejména energetického zákona, zákona o hospodaření s energiemi a dále zákona o podporovaných zdrojích energie.)
 • projednání aktuálních požadavků ze strany státních institucí a koordinace společného postupu k těmto požadavkům
 • nákup a ceny energií, ekologické daně a poplatky související s energetikou
 • komunitní energetika a obnovitelné zdroje energie.
 • bezpečnost práce na elektrických zařízeních
 • hospodárnost provozu energetických zařízení a energetické úspory

Předseda: Ing. František Střída – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 

Seznam členů v komisi (22)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise pro oblast energií.


Komise pro rozvoj lidských zdrojů

 • sdílení zkušeností při implementaci nových legislativních nařízení v oblasti lidských zdrojů
 • připomínkování návrhů legislativy v oblasti lidských zdrojů
 • analýza dopadů nově přijatých legislativních změn v oblasti lidských zdrojů
 • koncepce vzdělávání v oblasti vodovodů a kanalizací

Předsedkyně: Ing. Miluše POLÁKOVÁ – Veolia Holding Česká republika, a.s.

Seznam členů v komisi (11)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů.


Komise pro technickou normalizaci

 • připomínkování návrhů evropských a mezinárodních norem z oboru VaK
 • zpracování revizí norem ČSN a TNV (odvětvových technických norem vodního hospodářství)
 • spolupráce při přípravě nových norem ČSN
 • příprava informací z oblasti technické normalizace pro newsletter
 • udržování aktuálního seznamu technických norem vodního a odpadového hospodářství pro členy SOVAK ČR

Seznam členů v komisi (10)

Předsedkyně: Ing. Lenka Fremrová – Sweco Hydroprojekt a.s.

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise pro technickou normalizaci.


Komise pro úpravny vody

 • spolupráce na legislativě v oblasti kvality pitné vody 
 • sledování pesticidních látek v jednotlivých společnostech
 • monitorování problematiky PFAS a dalších nově sledovaných ukazatelů z řad mikropolutantů
 • technologické a bezpečnostní audity 
 • sledování nových technologických řešení pro úpravu pitné vody

Předseda: Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. – Středočeské vodárny, a. s.

Seznam členů v komisi (23)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a prezentace. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání pro úpravny vody.


Komise pro vlastníky infrastrukturního majetku

 • výměna zkušeností a pomoc vlastníkům při řešení otázek spojených se správou vodohospodářského majetku
 • sledování vývoje změn v regulaci oboru VaK
 • spolupráce na připomínkování aktuální legislativy
 • konzultace a výměna zkušeností souvisejících se zákonnou povinností zpracovávat a tvořit plán financování obnovy
 • diskuse a výměna zkušeností k nové podobě kalkulací pro vodné a stočné

Předseda: Ing. Milan Míka – CHEVAK Cheb, a.s.

Seznam členů v komisi (16)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise pro vlastníky infrastrukturního majetku.


Komise provozu kanalizací

 • vzájemné sdílení nových provozních zkušeností,
 • spolupráce při zpracování právních a technických předpisů v oblasti odkanalizování měst a obcí,
 • podpora při implementaci předpisů do provozní praxe,
 • vytváření odborných stanovisek,
 • poradenství spojených s provozováním kanalizační sítě.

Předseda: Bc. Tomáš Mádr – VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Seznam členů v komisi (10)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise provozu kanalizací.


Komise provozu vodovodů

 •     spolupráce na legislativě v oblasti provozu vodovodů
 •     řešení problematiky aplikace normy ČSN 75 5020 Vykazování ztrát vody
 •     sdílení dobrých praktik a zkušeností s provozováním vodovodů v různých typech společností

Předseda: Ing. Ladislav Haška – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Seznam členů v komisi (13)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise provozu vodovodů.


Právní komise

 • příprava novel zákonů, vyhlášek a metodických pokynů,
 • pomoc při zavádění obecných právních předpisů,
 • zpracování stanovisek k odborné problematice,
 • zpracování odpovědí na odborné dotazy pro členy SOVAK ČR,
 • uveřejňování informací v časopise Sovak aj.

Předsedkyně: Mgr. Barbora Veselá – ČEVAK a. s. 

Seznam členů v komisi (18)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a vzorové smlouvy. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise právní.