Členové SOVAK ČR

 

1. Členem SOVAK ČR se mohou stát právnické i fyzické osoby působící v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a to osoby vlastnící nebo spravující nebo provozující tato zařízení, či osoby zabezpečující jejich rozvoj, případně osoby, které osvědčí jiný zájem na členství, který bude shledán odůvodněným.

2. V rámci SOVAK ČR existuje řádné členství, přidružené členství a čestné členství.

3. Řádným členem SOVAK ČR se může za splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 2 písm.
a) těchto stanov stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem či místem podnikání na území ČR, jejímž hlavním předmětem činnosti je vlastnictví a správa nebo správa nebo
provoz vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu a o členství požádá.

4. Přidruženým členem SOVAK ČR se může za splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) a c) těchto stanov stát právnická nebo fyzická osoba se sídlem na území ČR, která se podílí na rozvoji a výstavbě vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebo spolupracuje s oborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a o členství
požádá.

5. Čestným členem SOVAK ČR se mohou stát fyzické osoby, které se nějakým způsobem zasloužily či přičinily o obor vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, o obory
přidružené, anebo se zasloužily či napomohly rozvoji či fungování SOVAK ČR.

6. O druhu členství konkrétního člena rozhoduje představenstvo zpravidla při jeho přijetí, jinak kdykoli v průběhu jeho členství v souladu s těmito stanovami.

7. Na čestné členy se nevztahují ustanovení těchto stanov nebo rozhodnutí valné hromady či představenstva o výši členských příspěvků – čestní členové nejsou povinni
členské příspěvky hradit.