9. Duben 2024
Byly připraveny překlady dokumentů Hodnota vodohospodářských služeb a Hodnota služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod.
5. Duben 2024
Základní data o oboru vodovodů a kanalizací vykazují za rok 2022 i nadále trend v nárůstu obyvatel připojených na veřejný vodovod i kanalizaci (Výroční zprávy Ministerstva zemědělství zpracované SOVAK ČR).
28. Srpen 2023
V době letních prázdnin se objevila řada reakcí na zveřejněné informace o hygienickém zabezpečení pitné vody, souvisejících zdravotních rizik i možném dopadu na vlastnosti chuť a pach (organoleptické vlastnosti).
22. Srpen 2022
Francouzské sdružení Agir pour l'Environnement provedlo analýzu vody v devíti různých baleních vod od nejprodávanějších značek ve Francii. Informoval o tom server spotrebitele.dtest.cz.
23. Květen 2022
Do životního prostředí, tedy i do povrchových a podzemních vod, může vstupovat celá řada látek, které mají vliv na kvalitu vody. Jednu z těchto skupin pak tvoří tzv. mikropolutanty.
21. Duben 2022
Právní úprava kybernetické bezpečnosti z pohledu veřejnoprávní regulace je v České republice od 1. ledna 2015 řešena prostřednictvím zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
5. Duben 2022
Subjekty oboru vodního hospodářství byly začleněny dle zákona č. 181/2014Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB), jako tzv. povinné osoby dle § 3 odstavců c), f) a g).
25. Leden 2022
Základní data o oboru vodovodů a kanalizací vykazují za rok 2020 i nadále trend v nárustu obyvatel připojených na veřejný vodovod i kanalizaci (Výroční zprávy MZe zpracované SOVAK ČR).
23. Listopad 2021
V poslední době je pozornost odborné i laické veřejnosti značně zaměřena na per- a polyfluorované alkylové sloučeniny (PFAS) a jejich přítomnost v životním prostředí včetně pitné vody.
31. Srpen 2021
V roce 2001 byla vydána vyhláška č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, která přímo reagovala na Evropskou směrnici pro pitnou vodu z roku 1998.
29. Červen 2021
Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu obyvatel.
24. Květen 2021
Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.