Vystrojeno klenáky. Foto: archiv Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
21. 2. 2024

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2024 – 6. část

Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK).

Ostrava patří kvalitou vody a úrovní poskytovaných vodohospodářských služeb ke špičce mezi velkými městy v České republice. Udržování vysoké úrovně služeb vyžaduje nemalé investice do nákupu moderních technologií, obnovy stávajících provozních zařízení a infrastruktury, ale zejména do kvalifikace a odborné připravenosti zaměstnanců. Jedná se o dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Jedním z příkladů, kdy propojením investic s vysoce kvalifikovanou prací při provozu došlo k významnému zlepšení kvality služeb je dosažení nízkých ztrát vody v trubní síti. Za rok 2023 činily 1,4 milionu m3, což činí 8,61 procenta z vody realizované. Tato hodnota je výrazně pod průměrem v České republice a odpovídá průměru ztrát vod v tak vodohospodářsky vyspělé zemi jako je Dánsko. Pro srovnání průměrná hodnota ztrát vody v České republice činila za rok 2022 14,7 %.

„Prostředky vynaložené OVAK na zkvalitnění stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2024 budou minimálně ve výši 468 mil. Kč, z toho 321 mil. Kč bude uhrazeno prostřednictvím nájmu, zbylá část převážně formou oprav financovaných společností OVAK. Kromě již zmíněného nájemného a oprav zajišťovaných dodavatelským způsobem, provádí společnost OVAK také údržbu a další opravy vodohospodářské infrastruktury vlastními zaměstnanci. Tyto zásahy, a to včetně havarijních oprav, zabraňují nepříznivým dopadům na poskytování vodohospodářských služeb na území města. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb jsou navíc plánovány investice do provozního majetku společnosti ve výši téměř 59 milionů korun,“ přiblížil plány na rok 2024 statutární ředitel OVAK, Petr Konečný. 

Investice se netýkají jen obnovy majetku, OVAK patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Mnohé ojedinělé systémy a zařízení aplikoval v České republice jako první vůbec. Výsledkem je větší efektivita, kvalita a komfortnější služby pro zákazníky.

Foto: archiv Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Spádový beton – štola. Foto: archiv Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

OVAK mezi prvními v ČR zavedl dálkový odečet vody pomocí „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích. Výhodou systému, je rovněž maximální přehled o aktuální spotřebě vody i za situace, kdy se náhle změní spotřebitelské chování, pohodlí pro zákazníka a rozšiřuje možnosti rychle kvantifikovat i odhalit úniky vody. Již nyní je systémem pokryto minimálně 80 % vodoměrů, přes které protéká více než 86 % dodávané pitné vody. Aktuálním cílem je do konce roku 2026 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu.

„Město Ostrava, jako vlastník vodohospodářské infrastruktury, každoročně vynakládá vysoké finanční prostředky do její obnovy a rozvoje. Nejinak tomu bude i v roce 2024, byly schváleny investice v celkovém objemu 850 milionů korun.

Mezi největší zahajované akce města Ostravy patří např. Rekonstrukce sedimentačních nádrží Úpravny vody Ostrava-Nová Ves, Rekonstrukce studny S5 prameniště Nová Ves, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců míru, Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční, zahájení realizace Kanalizace Kunčice a Kunčičky, Kanalizace Svinov – výpusť Zátiší, Rekonstrukce ČSOV Pašerových a kanalizace Grmelova, Rekonstrukce kanalizace Přemyslovců“, uvedl náměstek primátora Ostravy pro investice, Břetislav Riger.

I přes investice do uvedených a dalších moderních technologií, zaváděných do vodárenské praxe na Ostravsku, má Ostrava stejně jako dosud jednu z nejnižších cen vody v České republice.


Základní informace o vodě v Ostravě

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, která je majetkem statutárního města Ostrava.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dodávají do vodovodní sítě města Ostravy pitnou vodu, která je přibližně z 60 % nakupována z povrchových zdrojů a zbývajících 40 % produkce pitné vody je vyráběno z podzemních zdrojů. Vodovodní síť v délce 1 063 km dopravuje pitnou vodu jak pro obyvatele města Ostravy, tak pro podnikatele a ostatní spotřebitele. Odpadní vody odvádí kanalizační síť v délce 946 km. Ústřední čistírna odpadních vod v Přívoze zabezpečuje čištění 98,7 % odpadních vod z celkového množství čištěných odpadních vod na území statutárního města Ostrava. Celkem společnost provozuje 5 obecních čistíren odpadních vod.