Stav ČOV ZR po rekostrukci, foto: archiv VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
19. 2. 2024

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2024 – 5. část

Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s.

V regionech provozovaných jednotlivými divizemi VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., v roce 2024 probíhá množství investičních akcí na vodovodech a kanalizacích nebo se plánuje jejich zahájení. Jejich investory jsou většinou svazky města a obcí jakožto vlastníci vodárenské infrastruktury.

Boskovice

I. Probíhající akce

Suchý, Žďárná – ČOV a kanalizace

Stavba řeší odvedení splaškových vod a jejich čištění z obcí Suchý a Žďárná. Tyto obce sice neleží na území Moravského krasu, ale z nich vypouštěné splaškové vody přímo ohrožují krasové vody v CHKO Moravský kras. Nově se budují stoky s celkovou délkou asi 11,5 km (v obci Suchý 4,75 km, v obci Žďárná 6,1 km a kanalizační přivaděč z obce Suchý do obce Žďárná v délce 670 m). Nová ČOV je situována v jihozápadní části obce mimo zastavěnou oblast a s ohledem na výhled a přihlédnutí k možným výkyvům rekreační oblasti obce Suchý je navržena kapacitně na 1 670 ekvivalentních osob. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická se systémem oběhové aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací, s aerobní stabilizací kalu. Samotná stavba je realizována v období od září 2022 do září 2024. Cena díla je 238 889 948,53 Kč bez DPH. Maximální výše dotace Evropské unie činí 172 526 560,48 Kč.

ČOV Suchý, Žďárná, foto: archiv VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Vodovod Marek

Z důvodu nedostatku vody v obcích Drnovice, Voděrady a městysi Lysice vznikl Svazek obcí vodovod Marek. V současné době jsou tyto obce a městys zásobovány výhradně vodou z místních zdrojů. Po dokončení stavby Vodovod Marek dojde k propojení místních vodovodů se skupinovým vodovodem Spešov – Blansko. Bude vybudováno bezmála 12 km vodovodů, nový vodojem v Lysicích s akumulací 2 x 150 m3 a budou rekonstruovány vodojemy Drnovice a Bořitov. Stavba začala v červnu roku 2023 a její dokončení je plánováno na květen 2025. Cena díla činí bezmála 138,5 mil Kč bez DPH. Maximální výše dotace Evropské unie činí 93 911 972,10 Kč.

Rekonstrukce ČOV Boskovice

Rekonstruovaná ČOV Boskovice byla uvedena do zkušebního provozu dne 16. 10. 2023. Po rekonstrukcí čistírny odpadních vod o původní kapacitě 13 060 EO došlo k navýšení její kapacity nově na 20 000 EO. Nová ČOV disponuje třemi oběhovými aktivacemi a třemi dosazovacími nádržemi (původně 2 oběhové aktivace a 2 dosazovací nádrže). Vedle navýšení jmenovité kapacity ČOV o jednu třetinu byla ČOV i výraznou měrou modernizována. Nově byl osazený svozový objekt odpadních vod a kalů, byla provedena modernizace mechanického stupně, dmychárny (šroubová dmychadla), osazení kontinuálního měření amoniakálního a dusičnanového dusíku a v neposlední řadě i fosforu. Došlo i na změnu na dosazovacích nádržích, kde je nový způsob odvodu vyčištěných odpadních vod (podhladinový odtok a v České republice první instalace modernizovaného šnekového sběru plovoucích nečistot). Kalové hospodářství, pak nově disponuje šikmým stolním zahušťovačem kalu. A nemůžeme zapomenout ani na nový řídící systém ČOV a fotovoltaiku, která se rovněž podepíše pod energetické úspory. V současné době, bez větších problémů, probíhá řádný zkušební provoz, který bude přecházet v měsíci září 2024 na provoz trvalý.

 

ČOV Boskovice, dosazovací nádrž, foto: archiv VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

II. plánované akce

Rozsíčka – rekonstrukce vodovodu

Záměrem akce je zajištění plynulého zásobování pitnou vodou obcí Sulíkov a Rozsíčka napojených na skupinový vodovod Rozsíčka. I když se akce stavebně nazývá Rozsíčka – rekonstrukce vodovodu, nejde o rekonstrukci a obnovu infrastruktury, ale o její podstatné rozšíření o novou úpravnu, zdroj vody HV-2 a o napojení majetků které Svazek převzal od obce Rozsíčka (vodojem a zdroj HV1). Na akci je podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021—2027, MŽP_44. výzva, SC 1.4, opatření, 1.4.4, 1.4.5 kolová.

Ostrov u Macochy – intenzifikace ČOV a dobudování kanalizace

Realizací projektu dojde ke zvýšení kapacity ČOV Ostrov, na kterou jsou svedeny odpadní vody z obce, ze současných 900 EO na 1 300 EO a dobudování části nové kanalizace v délce 141 m. Intenzifikace a modernizace ČOV v sobě bude zahrnovat nejen zvýšení kapacity ČOV, ale i výstavbu technologických celků, které stávající stavba neobsahuje, a které jsou z hlediska dodržení požadavků platné legislativy požadovány pro tuto velikost zdroje znečištění, tj. kompletně vybavené mechanické předčištění, vyrovnání nátoku na ČOV, hydraulické i látkové, zvýšení kapacity biologického stupně a vyšší kapacita uskladňovací nádrže kalu. Na akci je podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021—2027, MŽP_42. výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 kolová.

Rudice – kanalizace, II. etapa

Projekt navazuje na I. etapu, kdy v obci Rudice byla zrušena stávající nevyhovující místní čistírna odpadních vod se zastaralou technologií, která byla v rámci 1. etapy výstavby kanalizace nahrazena čerpací stanicí ČS01C a kanalizačním výtlačným řadem do kanalizační sítě městyse Jedovnice s následným čištěním na ČOV Jedovnice. V rámci 1. etapy výstavby splaškové kanalizace v obci Rudice byla realizována část nové splaškové kanalizace v obci společně s výstavbou dalších nezbytných technických objektů pro přepojení původní jednotné kanalizace. V části obce, která je nyní předmětem řešení, zůstala stávající jednotná kanalizace, která je v předloženém projektu zachována pro potřeby odvádění dešťových vod. Navrhované inženýrské objekty 2. etapy zahrnují výstavbu nových stok gravitační splaškové kanalizace včetně odboček pro domovní přípojky, nutné nové propoje na budoucí dešťové kanalizace, nezbytné úpravy stávající čerpací stanice ČS01C a odlehčovací komory a sanace některých úseků stávající kanalizace k dalšímu využití. Na akci je podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021—2027, MŽP_42. výzva, SC 1.4, opatření 1.4.1, 1.4.3 a 1.4.4. kolová.

Brno-venkov

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice: Babice u Rosic — Oddílná kanalizace

Za účelem odkanalizování obce Babice u Rosic probíhá v současné době stavba splaškové kanalizace, která má investiční náklady 87 milionů Kč. Stavba byla zahájena v lednu 2024 s termínem ukončení do konce roku 2024. Splaškové odpadní vody budou odváděny navrženými stokami do stávajícího sběrače, kterým budou dopraveny k čištění na stávající centrální ČOV Tetčice. Předpokládá se, že na splaškovou kanalizaci bude napojeno 780 obyvatel. V rámci stavby budou provedeny veřejné části splaškových kanalizačních přípojek. Předpokládaná délka splaškové kanalizace je 7 035 m, z toho gravitační kanalizace  5 500 m, výtlak 115 m a 1 420 m kanalizačních odboček.

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko: ČOV Tišnov, Březina – intenzifikace a rozšíření

V současné době probíhá intenzívně příprava realizace stavby – intenzifikace a rekonstrukce stávajících objektů, která bude spočívat ve zvýšení kapacity z 18 000 EO na 21 000 EO. Navýšení bylo vyvoláno nedostatečnou kapacitou pro požadovaný rozvoj města a obcí napojených na ČOV v regionu Tišnovsko. Vyčištěné odpadní vody z ČOV odtékají do toku Svratka, který je hlavním přítokem do vodního útvaru Brněnská přehrada, je tedy kladen velký důraz na zbytkovou hodnotu dusíku a fosforu ve vypouštěné odpadní vodě. Návrh na intenzifikaci ČOV je přizpůsoben ke splnění legislativních požadavků a požadavků správce povodí. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s nízkozatíženým aktivačním systémem. ČOV bude odstraňovat též dusík procesem biologické nitrifikace a denitrifikace a fosfor pomocí simultánního srážení. Stabilizace kalu bude prováděna anaerobně ve vyhnívací nádrži. Projekt byl již schválen všemi dotčenými organizacemi a bylo vydáno stavební povolení. Rozpočtové náklady činí 288 mil. Kč. V současné době je zažádáno investorem na SFŽP ČR, Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, o schválení dotace na realizaci stavby.

Jihlavsko

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko čeká v roce 2024 například zpracování projektové dokumentace k posílení zabezpečení dodávky vody vodárenské soustavy ve směru Úpravna vody Hosov – úpravna vody Nová Říše. V oblasti odpadních vod se připravuje projektová dokumentace pro intenzifikaci ČOV v Polné, pro infrastrukturu do nové lokality rodinných domků v Dolní Cerekvi, v Dušejově zase pro prodloužení vodovodu a kanalizace do průmyslové zóny a řada dalších projektů. V Rantířově dojde k rekonstrukci přívodného řadu a stavbě nového vodojemu. Mimo jiné se připravuje také realizace přenosů dat a napojení na vodárenský dispečink některých vodárenských objektů. Nového řídícího systému a elektroinstalace se dočká také úpravna vody Hosov, kde dojde i k dalším provozním investicím.

Nová úpravna Pokojovice, foto: archiv VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Třebíčsko

Nová úpravna vody Pokojovice

Pro novou úpravnu Pokojovice na Třebíčsku bylo nakonec po složitých jednáních vybráno místo u obce Pokojovice, asi 2 km od původní úpravny v Heralticích. Projekční příprava tohoto záměru, vodoprávní povolení i úspěšná žádost o dotační podporu nakonec vyústily ve slavnostní zahájení stavby a poklepání na základní kámen dne 18. 7. 2023 u Pokojovic. Nová úpravna vody by měla být dokončena nejpozději 30. června 2025 a měla by produkovat 40 l/s kvalitní pitné vody. Jejím investorem je svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč, investiční náklady jsou vyčísleny na 227 mil. Kč bez DPH a výše dotační podpory 159 mil. Kč bez DPH. Realizace nové úpravny přispěje ke zvýšení bezpečnosti dodávky pitné vody i její kvality.

 

Znojemsko

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Štítary

Jedná se o rozšíření, rekonstrukci a intenzifikaci stávající ČOV v obci Štítary. Na ČOV Štítary jsou sváděny odpadní vody z obcí Štítary, Šumná, Lesná a z lokality Vranovská pláž. Stávající ČOV je v současné době látkově přetížená a je nutné zajistit její větší kapacitu. Stávající kapacita 2 750 EO bude navýšena na 4 000 EO. Stávající objekt ČOV se skládá ze 3 biologických linek a 3 kalových nádrží a v rámci rekonstrukce tohoto objektu budou provedeny především práce strojnětechnologické a elektrotechnické s minimálním stavebním zásahem. Rozšíření ČOV bude o 2 biologické linky a 2 kalové nádrže výstavbou nového objektu, který je umístěn v těsné blízkosti objektu stávajícího a bude technologicky odpovídat stávající sestavě nádrží a způsobu čištění tak, aby byla co nejvíce kompatibilní se stávající ČOV.

Nový objekt je navržen jako železobetonová konstrukce se sedlovou střechou a zachovává vesnický charakter budovy a podobnost ke stávajícímu objektu. Napojený bude ze stávající nově zrekonstruované areálové komunikace a nových zpevněných ploch. Investorem stavby je svazek Vodovody a kanalizace Znojemsko. Celkové náklady stavby činí 64,409 mil.Kč bez DPH, přičemž dotace z Operačního programu Životní prostředí jsou ve výši 30,161 mil.Kč. Stavba byla zahájena koncem února 2023 s termínem dokončení v srpnu roku 2024 a následným zahájením ročního zkušebního provozu.

Žďársko

Žďár nad Sázavou – Modernizace a intenzifikace ČOV

Stávající ČOV Žďár nad Sázavou byla realizována období 1961 až 1964 pouze na odbourání uhlíkatého znečištění a měla kapacitu 25 000 EO. První rekonstrukce ČOV byla prováděna v letech 1996 až 1998. Od roku 2015 bylo provedeno několik posudků, ze kterých vyplynulo, že je ČOV hydraulicky i látkově přetížena a není dlouhodobě schopna vyhovovat požadavkům rozvoje města a napojování přilehlých obcí. Projekt ČOV Žďár nad Sázavou – modernizace a intenzifikace vypracoval koncepci rozvoje areálu až k roku 2040 v několika postupných variantách. Díky finanční náročnosti se realizuje pouze první varianta – posílení biologického stupně. Tato varianta vykazuje dobrou etapizaci, tj. postupnou výstavbu nových objektů při zachování provozu ČOV. Na tuto variantu půjde v budoucnu navázat i s ostatními technologiemi (sušení kalu, písková linka, třetí stupeň čištění atd.)

V rámci této etapy se realizuje zkapacitnění a modernizace mechanicko-biologické linky a kalového hospodářství ČOV. Jedná se zejména o vybudování nové aktivační nádrže a dvou nových dosazovacích nádrží, z toho jedna nová nahradí stávající nevyhovující mělkou DN.  Dále se bude týkat některých navazujících objektů (ČS, rozdělovací objekty) a v kalovém hospodářství nového plynojemu. Zároveň dochází k výměně řady technologických prvků ČOV – např. kompletní vystrojení hrubého předčištění, aeračních elementů, míchadel, čerpadel, některých potrubí, včetně řídicího systému a přenosu na centrální dispečink. Realizací dojde k navýšení množství čištěných odpadních vod z 200 l/s na 220 l/s a bude navýšena kapacita na 39 400 EO. Investiční náklady akce jsou 300 mil. Kč (cena vzešlá z výběrového řízení je 299,724.021,93 Kč bez DPH). Dle rozhodnutí ministra životního prostředí je na stavbu Modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou dotace 147,921,675 Kč. Zbytek peněz dofinancuje investor (SVK Žďársko) ze svých zdrojů. Zahájení prací proběhlo 17. 5. 2022, termín ukončení stavby je 31. 12. 2024.

V roce 2023 se dokončily další objekty na ČOV: Vstupní ČS, Usazovací nádrž, Rozdělovací objekt ROAN1, AN1, Nová ČS2, Úprava stávající AN na regeneraci, modernizace objektu dmýchárny nové, úprava stávající DN1, nová DN4, skládka odvodněného kalu. Aktivace AN1, DN1 a DN4 nemá ještě veškeré technologické vystrojení. Dále byly zahájeny práce na vyhnívací nádrži, kotelně a dalších drobných objektech. Kompletní biologická linka a plynové hospodářství půjde do zkušebního provozu 17. 5. 2024. Celý zkušební provoz má být ukončen 30. 6. 2025. Za celý rok 2023 nedošlo k žádnému překročení limitů daného rozhodnutím. Průměrná hodnota v problematickém ukazateli Ncelk byla  8,3 mg/l, v období od 17. 5. 2023 (předčasné užívání) byla hodnota průměrně 4 mg/l. V předchozích letech byla hodnota 12–15 mg/l.

Odkanalizování obce Hamry nad Sázavou

Za účelem odkanalizování a napojení obce na intenzifikovanou ČOV Žďár nad Sázavou se v současné době dokončuje projekt odkanalizování obce včetně jejích místních částí – Horní Hamry, Dolní Hamry, Najdek a Šlakhamry. Stavba je rozdělena na dvě etapy. První etapa by měla být dokončena 1. 3. 2024. Budou provedeny stoky splaškové kanalizace, tlaková kanalizace, výtlaky a odbočky pro domovní přípojky a čerpací stanice. Předpokládaná délka splaškové kanalizace je 6 146,7 m, z toho hlavních řadů  3041,1 m, výtlaky 1976,0 m, tlaková kanalizace 151,4 m, kanalizační odbočky 978,2 m. Na stavbu byla poskytnuta finanční dotace Kraje Vysočina 7 mil. Kč a Ministerstva zemědělství 46,013 mil. Kč. V letošním roce se předpokládá i zahájení 2. etapy výstavby kanalizace Hamry nad Sázavou.

Z podkladů jednotlivých divizí zpracovala Mgr. Iva Librová, tisková mluvčí VAS