Stávající stav a vizualizace nového provedení vodojemu v Chlumci nad Cidlinou, foto: archiv Vodovody a kanalizace Hradec Králové
6. 2. 2024

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2024 – 2. část

Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., obnoví a zmodernizuje v letošním roce svůj majetek za 320 milionů korun. Kromě toho dalších 6 milionů korun použije na splátky předplaceného nájemného, které společnosti v minulých letech poskytl její provozovatel, Královéhradecká provozní, a.s. 

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vlastní vodárenskou infrastrukturu na území okresu Hradec Králové a její vodovody částečně zasahují i do okresů sousedních, kterými jsou Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Kolín, Nymburk, Jičín, Trutnov a Náchod. V jejím majetku je 1 375 km vodovodních řadů, 8 úpraven vody, 589 km kanalizačních stok a 14 čistíren odpadních vod. V roce 2023 bylo z veřejného vodovodu zásobeno 173 tisíc obyvatel a na kanalizaci a čistírny napojeno 127 tisíc obyvatel. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly, 46 tisíc, představuje počet obyvatel, jejichž odpadní vody jsou čištěny buď na čistírnách ve vlastnictví a provozování obcí nebo v individuálních domovních zařízeních. Pořizovací cena vodovodů a kanalizací společnosti, stanovená dle zjednodušené metodiky Ministerstva zemědělství, činí 14,6 miliard korun.

„Obnova a modernizace veřejných vodovodů a kanalizací je nezbytná pro jejich trvalou udržitelnost. Tato zařízení patří k základním prostředkům pro zajištění dodávky kvalitní pitné vody a bezpečného odvádění a čištění odpadních vod. Naše společnost proto za posledních patnáct let investovala do svého majetku 3,7 miliardy korun, což je v průměru téměř 250 milionů korun ročně. Konkrétně, investiční výdaje v roce 2023 činily 420 milionů, což bylo nejvíce za posledních 13 let“, sdělil Jiří Šolc, ředitel společnosti.

ČOV Smiřice – výstavba nových dosazovacích nádrží, foto: archiv Vodovody a kanalizace Hradec Králové

K nejvýznamnějším akcím roku 2024 patří tyto:

  • dokončení obnovy přívodního vodovodního řadu DN 600 z úpravny vody na Orlici na vodojemy na Novém Hradci Králové. Jedná se o jeden z významných prvků Vodárenské soustavy východní Čechy, která propojuje okresy Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim a zásobuje 500 tisíc obyvatel východních Čech.  Společnost na realizaci tohoto projektu obdržela dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 50 % stavebních nákladů. Celková cena díla činí 137 milionů korun,
  • pokračuje obnova a rekonstrukce první etapy přívodního řadu DN 800 ze zdrojové oblasti Litá a Polické křídové pánve. Na obě akce bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí státní finanční podpory v rámci programu Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, výše dotace je 50 %. Celkové investiční náklady jsou 98 milionů korun,
  • bude dokončena výstavba další akumulační nádrže na vodojemu Chlumec nad Cidlinou. Cílem projektu je zvýšit zabezpečenost v zásobení pitnou vodou v západní části okresu Hradec Králové. Projekt bude stát 69 milionů korun a ze 60 % je spolufinancován dotací Ministerstva zemědělství (viz obrázek),   
  • intenzifikace čistíren odpadních vod ve městě Smiřice (na ČOV jsou přiváděny odpadní vody ze 3 obcí Smiřice, Holohlavy a Černožice) a obci Libčany, která kromě toho ještě čistí odpadní vody z obce Hvozdnice. Obě zařízení mají kapacitu do 5 000 ekvivalentních obyvatel. Ta však není dostatečná pro další rozvoj bytové a průmyslové výstavby. Společnost ze svých zdrojů může financovat pouze obnovu vodovodů a kanalizací, zvyšování kapacit z důvodu rozvoje je v zodpovědnosti budoucích znečišťovatelů a místních samospráv. Proto společnost uzavřela s obcemi Smiřice, Holohlavy, Černožice, Libčany a Hvozdnice smlouvy o spolufinancování obou projektů, jejichž cena činí celkem 105 milionů korun,
  • desítky dalších staveb charakteru obnovy a technického zhodnocení vodovodů a kanalizací v Hradci Králové, Nechanicích, Stěžerách, Třebechovicích pod Orebem, Předměřicích nad Labem a Libranticích a opatření na sítích zabezpečující zvýšení kvality jejich provozu.

Na financování investiční výstavby v roce 2024 použije společnost tyto zdroje:

  • 265 milionů korun z aktuálního ročního nájemného za pronájem vodovodů a kanalizací provozovateli Královéhradecké provozní, a.s., a 7 milionů korun ze zůstatku roku předchozího,
  • 24 milionů korun z dotace Ministerstva zemědělství,
  • 24 milionů korun z prostředků obcí účelově poskytnutých na rozvojové investice vodovodů a kanalizací.

Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.